Twój koszyk jest pusty!

Regulamin

REGULAMIN 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

KONSUMENT – osoba fizyczna, która zawiera umowę sprzedaży.

PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem veronna.eu, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży.

SPRZEDAWCA – Zbigniew Kędzierski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. „ZBYCH” Zbigniew Kędzierski (adres prowadzenia działalności: ul. Poziomkowa 5, 42-200 Częstochowa) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 573-100-83-26, adres poczty elektronicznej: zbychshoes@gmail.com,  numer telefonu: +48 691 541 597 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.
 


POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 
Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE".

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji.
W tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

 
DOSTAWA
 
W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.

Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:
za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.

Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej.

Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia
 

PŁATNOŚĆ
 
Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
- Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia),
- Za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia , chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. 

W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

 
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: sklep@veronna.eu, ul. Poziomkowa 5, 42-200 Częstochowa.

Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.

W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. 

Wzór "OŚWIADCZENIA ODSTĄPIENIA OD UMOWY" www.

Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
 
TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO


Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres: P.P.H.U. „ZBYCH”, ul. Poziomkowa 5, 42-200 Częstochowa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@veronna.eu

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 

ZWROT


Zgłoszenie chęci zwrotu oraz odesłanie towaru musi nastąpić do 10 dni od otrzymania przesyłki. Przekroczenie terminu będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży: 
1. Prosimy o kontakt z nami za pomocą e-mail: sklep@veronna.eu
2. Obuwie proszę wysłać na adres:
P.P.H.U. „ZBYCH”
Ul. Poziomkowa 5
42-200 Częstochowa

KONIECZNIE wraz z dowodem sprzedaży. 
Obuwie do zwrotu przyjmujemy wyłącznie w oryginalnym, nieposklejanym taśmą opakowaniu (pudełko proszę zapakować w papier a dopiero następnie skleić taśmą). Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu. 

Prawo odstąpienia od umowy dotyczy tylko towaru lub towarów będących w nienaruszonym stanie (tzn. towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony, a w szczególności oryginalne opakowanie)

Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru pomniejszonej o koszty przesyłki. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki, w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach do 14 dni. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Pieniądze zwracamy tylko na konto bankowe.


WYMIANA


Istnieje możliwość wymiany butów na inny rozmiar po ich otrzymaniu. Chęć wymiany należy zgłosić do 3 dni (wysłać e-mail na adres: sklep@veronna.eu) od otrzymania przesyłki, natomiast buty należy odesłać do 7 dni od otrzymania paczki. Przekroczenie terminów będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany (w przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem zastosowanie ma procedura reklamacji!)

W przypadku wymiany otrzymanego towaru:
1. Po kontakcie z nami w tej sprawie, obuwie należy zapakować w oryginalne pudełko i dołączyć otrzymany dowód sprzedaży. 
2. Następnie obuwie proszę wysłać na adres : 
P.P.H.U. „ZBYCH”
Ul. Poziomkowa 5
42-200 Częstochowa
  
KONIECZNIE wraz z: 
- dowodem sprzedaży 
- 10 zł kosztów przesyłki zwrotnej. 

Wszystko łącznie proszę wysłać w paczce z butami. 

Obuwie do wymiany przyjmujemy wyłącznie w oryginalnym, nieposklejanym taśmą opakowaniu (pudełko proszę zapakować w papier a dopiero następnie skleić taśmą).

Procedura wymiany dotyczy tylko towaru lub towarów będących w nienaruszonym stanie (tzn. towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony, a w szczególności oryginalne opakowanie) 

Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany.
Wszystkie wymiany staramy się załatwić jak najszybciej.


DANE OSOBOWE


Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: Zbigniew Kędzierski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. „ZBYCH” Zbigniew Kędzierski (adres prowadzenia działalności: ul. Poziomkowa 5, 42-200 Częstochowa) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 573-100-83-26, adres poczty elektronicznej: zbychshoes@gmail.com.

Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 

POSTANOWIENIE KOŃCOWE
 
Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na następujące ważne przyczyny: zmiany związane z prawodawstwem świadczenia usług i prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez:
- udostępnienie Regulaminu
- przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży
- dołączanie do przesyłek dowodu zakupu, specyfikacji zamówienia i pisemnego potwierdzenia informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość.

Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy. 

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach statystycznych oraz prawidłowej pracy stronyClose